Home » İŞÇİ SINIFI » Burjuva partilerin “Evet”ine de, “Hayır”ına da Hayır!

Burjuva partilerin “Evet”ine de, “Hayır”ına da Hayır!

Bu referandumla:

İşten atılan işçi işine dönebilecek, işçi çıkartan kapitalistler cezalandırılacak mı?

Tersanede, madenlerde iş cinayetlerini gerçekleştiren kapitalistler, katil kapitalistleri denetlemeyenler ve taşeron sisteminin önünü açan hükümet üyeleri cezalandırılacak mı? Hayır.

Emekçilerin beslenme, konut, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim hakları güvenceye alınacak mı ? Hayır.

Güvencesiz çalışma yasaklanıyor mu? Hayır.

İşsizlik ve yoksulluk önlenecek mi? Hayır.

Banka ve tekellerin azami karları yasaklanacak mı? Azami kar peşinde koşan tekelci kapitalistler cezalandırılacak mı? Hayır.

Kürt sorununun çözümü için demokratik adım atılıyor, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı tanınıyor mu? Hayır.

Kürt sorununun demokratik çözümü için askeri operasyonlar durduruluyor mu?Hayır! Özel ordu kuruluyor!

YÖK kalkıyor mu? Hayır.

Askeri darbelere dayanak olan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu›nun 35. maddesi kalkıyor mu? Hayır.

DGM›lerin yerini alan özel mahkemeler kalkıyor mu? Hayır.

Referandumun bir gün, bir yıl, üç yıl sonrasında emekçilerin yaşamında bir değişiklik olacak mı? Hayır.

Sermayenin emeği sömürmesi, ücretli kölelik düzeni son bulacak mı? Hayır.

Bu referandum bankaların, sanayi tekellerinin, borsanın, genel olarak sermayenin egemenliğini sona erdirecek mi? Hayır!

Bu referandum demokrasiyi sermaye için olmaktan çıkartıp işçiler için demokrasi olmasının önünü açacak mı? Hayır!

Bu referandum faşist 12 Eylül anayasasını ortadan kaldırmıyor. Liberal kapitalistlerin ve kapitalizmin abdestli hizmetkarı hükümetin çıkarları doğrultusunda cilalıyor.

Bu referandum ücretli kölelik düzeni olan kapitalizmi ortadan kaldırmıyor. Sermaye demokrasisini liberal yönden güçlendirerek işçilerin sömürüsü için daha elverişli, dünya kapitalizmine daha uyumlu hale getiriyor.

Bunu kim destekliyor?
TÜSİAD destekliyor!

Kim destekliyor?
Kapitalizmin abdestli sömürücüleri MÜSİAD destekliyor!

Kim destekliyor?
ABD emperyalistleri destekliyor!

Kim destekliyor?
AB emperyalistleri destekliyor!

Kim destekliyor?
12 eylül askeri faşist cuntasının şefi Kenan evren destekliyor!

Kim “Hayır” diyor?
Rejimin önceki gibi devam etmesini isteyen MHP, CHP.

Kim “Hayır” diyor?
Darbe girişimleri başarısızlığa uğrayan generaller, özel timler, kontrgerillacılar, bilumum Ergenekoncu faşistler.

Kim “Hayır” diyor?
Çukurova grubu, Doğan grubu, tekelci rekabette gerileyen sermaye grupları.

NE İSTİYORUZ?
İşçiler için demokrasi!

NE İSTİYORUZ?
İşten atılmaların yasaklanmasını.

NE İSTİYORUZ?
Güvencesiz çalışmanın yasaklanmasını.

NE İSTİYORUZ?
Grevlere ilişkin tüm kısıtlama ve engellerin kaldırılmasını.

NE İSTİYORUZ?
Sendika çalışması yürüten işçiyi işten çıkartan kapitalistin tutuklanmasını!

NE İSTİYORUZ?
6 saatlik işgünü.

NE İSTİYORUZ?
Herkese iş, herkese çalışma hakkı!

NE İSTİYORUZ?
Beslenme, konut, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, dinlence haklarımızın temel hak sayılması ve güvence altına alınmasını.

NE İSTİYORUZ?
Bir işçi iktidarını.

NE İSTİYORUZ?
Sosyalizmi!

İşçi düşmanlarına taraf değiliz!

Anayasa savaşında gerçekleştirilen hukuk labirentlerine gömülü değişiklikler hangi sermaye gruplarının, hangi burjuva partilerin işine yarıyor, hangi sermaye gruplarının ve hangi burjuva partilerin işine yaramıyor ? Nelerde uzlaşıyor, nelerde uzlaşmıyorlar? Işçiler, sermaye partileri arasındaki bu rejim içi kavganın bir tarafı olmamalılar. Liberaller, utangaçça «değişim»in devamı için değişiklikleri savunuyorlar. Korkak liberallerin demokrasi adına kopardıkları gürültü ürküttükleri kurbağaya değmiyor. İşçilerin istemlerine , çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin temel bir değişiklik getirmeyen, Kürdistan›dan yükselen özgürlük isteğine kulak tıkayan bu anayasa değişikliğinin avukatlığını yapıyorlar. Sermaye için sınırsız özgürlük demek olan liberalizm, çok daha saldırganlaşmış olarak emperyalizm çağının, tekellerin liberalizmi kapitalist sömürünün en vahşi, en sınırsız ve ahlaksız biçimlerinin savunucusudur. Liberaller özel mülkiyete sınırsız hareket kazandırmak, sermayeyi daha özgür ve egemen kılabilmek için demokrasiden yanadır; işçi hareketi geliştiği koşullarda kapitalist sömürüye istikrar kazandırmak için bazı işçi haklarını tanır. Gelişmiş kapitalist toplumlarda topluma doğru uzanan sayısız kurumsal ağlarla, işçi ücretlerindeki göreli artışla işçi sınıfını da içine çekerek daha geniş bir toplumsal temel kazandırılmış olsa da burjuva demokrasisi, hangi biçimi olursa olsun sermaye için demokrasi işçiler için köleliktir. Liberal ya da sosyal demokrat, burjuva demokrasisinin hangi biçimi olursa olsun değişmeyen işçilerin köleliliğidir.

Şimdi kısaca sorulacak olan soru şudur. Hukuk yapısındaki değişimlerle 12 Eylül anayasasına liberal çizikler atıp burjuva parlamenter sistemin güçlendirilmesi işçiler için demokrasi getiriyor, işçilerin demokratik haklarını güçlendiriyor mu? Emeğin korunmasını sağlayan tek bir yasa değişikliği ve yeni bir anayasa maddesi yer alıyor mu? “Hayır” diyenlerin “Hayır”ı faşist 12 Eylül anayasasını topyekun toprağa gömmek için mi? AKP’nin anayasada yaptığı değişiklikleri yetersiz görüp faşist darbecilerin yargılanmasını mı istiyorlar? 12 Eylül uzantısı başarısız darbeci generaller, özel timciler, faşistlerden oluşan Ergenekoncularun desteğini almayı ve onları aklamayı mı istiyorlar? Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemek için mi, yoksa ezilen ulusun sesini kesmek, direnişini bastırmak için mi? Özel ordu kuruluşuna karşı mı çıkıyorlar, yoksa Genelkurmaya ve AKP’nin kurduğu özel orduya sarkık bıyıklıları doldurmak için mi “Hayır” diyorlar?

Burjuva partilerin “Evet”ine de, “Hayır”ına da “Hayır”!

Ne TÜSİAD’ın, MÜSİAD’ın, AKP’nin, burjuva liberallerinin “Evet”ine, ne de CHP’nin, MHP’nin, Ergenekoncuların, Çukurova Holding›in, Doğan grubunun “Hayır”ına katıl.

Burjuva partilerinin “Evet”ine de “Hayır”ına da “HAYIR” demek için sandığa gitme, bu referandumu protesto et! Sandığa gidersen burjuva partilerin önüne koyduğu değişikliğe “Evet” ya da “Hayır” dememek için kendi istemlerini dile getir! “İşten atılmalar yasaklansın, işçi çıkartan kapitalistler, işçi katilleri cezalandırılsın”, “Sermaye için değil işçiler için demokrasi/Yaşasın sosyalist işçi demokrasisi” yaz!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*