Home » DİRENİŞ ÇADIRI » Düşünme değil eylem vakti

Düşünme değil eylem vakti

Bizler Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak, uzun süredir büyük bir hayal kırıklığının parçası olmaya zorlandığımızı görüyoruz. Sağlıkta dönüşüm politikaları ve performans sisteminin yapılan işin niteliğinden ziyade, niceliğini önemseyen anlayışı, özellikle “Kamu Hastaneleri Birlikleri” düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle daha da belirginleşmiş, tam da hedeflendiği gibi daha fazla çalışıp, daha az kazanan ve üretilmesi istenilen kalitesiz hizmet nedeniyle mesleki tatminden yoksun sağlık çalışanları doğurmuştur.

Bu anlayışın sonucunda hekimler arasındaki usta-çırak ilişkisi anlamsız bir hiyerarşiye dönüşmüş, varlığının temel nedeni uzmanlık eğitimi almak olan asistan hekimler, bu hiyerarşinin en alt basamağını oluşturmuş, hizmet üretiminin temel direği haline gelmiş, asistan hekimler yataklı servislerde 40-50 hasta takip etmeye, polikliniklerde tek başlarına 50 hasta bakmaya zorlanmışlardır. Ve elbette ki bu hiyerarşik yapıya yakışır şekilde maddi ya da manevi bir olumsuzluk durumunda, ilk kaybedenler asistan hekimler olmuştur.

Meslek hayatımız boyunca, burada edineceğimiz mesleki bilgi ve tecrübenin ne kadar belirleyici olduğu ve alacağımız uzmanlık eğitiminin hasta sağlığı ve hakları yönünden ne kadar hayati olduğunu düşününce, bu eğitimin halk sağlığı açısından öneminin fark edilmesini ve dinlenme, eğitim ve özlük haklarımızın kısıtlanmamasını talep etmenin haklı ve meşru olduğuna inanıyoruz.

Gelinen noktada bu sistemin belki de en az yozlaşmış “dişlileri” olan biz asistan hekimler; hekimlik ahlakımızdan daha fazla kaçamayacağımızı anlamış bulunuyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda BRSHH asistan hekimleri olarak 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren süresiz olarak iş bırakacağımızı duyuruyoruz.

1- Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Aylık ücretlerimizin arttırılmasını, sabitlenmesini ve emekliliğimize yansıtılacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.
2- Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde, asistan hekim için öncelikli tanımlanan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılmak olduğu halde, eğitim alan bir hekim gibi değil, görevi sadece hasta muayene etmek ve hizmet vermek olan bir hekim gibi muamele görüyoruz. Bu nedenle,
a) Hem hasta hakları, hem de “iyi hekimlik” kriterleri göz önüne alınarak, görev tanımımıza uygun şekilde/eğitimimizin gerektirdiği biçimde; uzman hekimlerin gözetiminde, muayene için yeterli zamana sahip olacağımız poliklinik düzenlemesinin yapılmasını,
b) Hastanemiz için çok yakıcı olan uzman hekim açığının kapatılmasını, nöroloji kliniğinde daha belirgin olan asistan hekim açığının giderilmesini,
c) Asistan hekim eğitiminin mesai saatleri içinde verilmesini, bu süre içinde asistanların eğitime katılabilmesi için poliklinik hizmetlerinin verilmemesini talep ediyoruz.
Bundan böyle hastalara 8-10 dakika ayrılan polikliniklerde çalışmak, hastane genelinde hizmet vermekte olan genel ve yan dal polikliniklerinde, görev tanımımızla ilgisiz olan ve eğitimimizin bir parçası olmayan “ kompanse etme ” işini yapmak istemiyoruz.
3- Psikiyatri acil nöbetlerimizin ardından nöbet ertesi izin hakkımızı kullanmak istiyoruz.
4- Bir klinikteki asistan hekim 7-8 hasta takip ederken, aynı anda başka bir klinikte 30-40, yatak kapasitesinin üstünde hasta kabul edildiğinde 50 hasta takip edilmesinin mantığını anlayamıyoruz.
Bizler hizmet vermek için değil, eğitim almak için buradayız. Bu nedenle asistan hekimlerin, servislerde uzman hekim veya eğitim sorumlusu gözetiminde takip edeceği hasta sayısının Çekirdek Eğitim Programı’nın gereklilikleri doğrultusunda sınırlanmasını istiyoruz.
5- Nöroloji asistanları, çekirdek eğitim programında belirtilen yoğun bakım ünitesi rotasyonu süresi dışına çıkılarak, tüm asistanlığı boyunca yoğun bakım ünitesinde nöbet tutmaya mecbur bırakılmaktadır.
Nöroloji Çekirdek Eğitim Programı’nda, nöroloji yoğun bakım ünitesi rotasyonu 3 ay olarak belirlendiği halde, nöroloji yoğun bakım ünitesinde tüm iş yükünün asistan hekimlerin üzerine yıkılmasını, bir asistanın rotasyon süresinin çok daha üzerinde yoğun bakım ünitesinde çalışmak zorunda bırakılmasını, hekim yetersizliği gerekçe gösterilerek, asistan hekimlerden aynı anda hem servis hastalarına, hem yoğun bakım hastalarına bakmalarının istenmesini, yoğun bakım ünitesinin sorumluluğunun nöbet koşullarında tümü ile asistan hekimlere bırakılmasını kabul etmiyoruz.
Rotasyonların süresinin ve hangi sırayla yapılacağının, asistan hekimlerin alacağı eğitim ön planda tutularak düzenlenmesini talep ediyoruz.
6- Hastanede başta acil servis olmak üzere, tüm birimlerde çalışan hemşire, güvenlik, temizlik personeli, sekreter sayılarının arttırılmasını talep ediyoruz.
7- Nöroloji ek servisinde ve acil servisinde, oldukça büyük sorunlar yaşıyoruz. Nöroloji acil servisinin iş yükü nörolojik olmayan ya da multidisipliner hizmet gerektiren acil hastaların başvurması nedeniyle çok artmış ve nöroloji acil servisi işleyemez hale gelmiştir. Bu nedenle
a) Triyajının uygun şekilde yapılabilmesi için, nöroloji acil serviste 24 saat hizmet verebilecek nitelikte bir ekibin bulundurulmasını talep ediyoruz.
b) Nöroloji acil servisinde çalışan nöbetçi uzman doktorun, acilde sürekli bulunmasını ve aktif bir biçimde çalışmasını talep ediyoruz.
c) Nöroloji ek serviste asistan hekim yetersizliği nedeniyle artık görev almayacağız.
8- Hastanemiz asistan hekimleri, eğitim adı altında başka hastanelerin doktor açığını kapatmaya zorlanmaktadır. Bu uygulamaya son verilmesini istiyoruz.
9- Dal hastanesi olmamız nedeniyle sıklıkla dış hastaneden konsültasyon istemekteyiz. Bu konsültasyonlarda yaşadığımız sorunların giderilmesini istiyoruz.
Taleplerimizin karşılanmaması durumunda 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren süresiz olarak iş bırakacağımızı tekrar hatırlatıyor, grevin öncesi veya sonrası da dahil olmak üzere tüm bu süreçle ilgili herhangi bir sağlık çalışanı hakkında yasal işlem başlatılması halinde yeniden iş bırakacağımızı beyan ediyoruz.
” Düşünme değil eylem vakti ! ”
Bize ilham veren tüm asistan hekim hareketlerine saygıyla…

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Asistan Hekimleri

brshh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*