Home » E Kitap » E-KÜTÜPHANE

E-KÜTÜPHANE

Devrimci Proletarya E-kitap Dizisi -1

KRİZ ve KİTLE GREVİ
Brezilya, Endonezya, Mısır, Tunus, Nijerya ve Türkiye’de kitle grevi dalgaları 2010-2015

Bu süreçte, bir önceki kriz devresindeki kitle grevi dalgalarının deneyimlerini değerlendirmek özel bir önem taşıyor. 2008-9 krizinden sonra, dünya çapında yanlış biçimde “orta sınıf hareketleri” diye kodlanan sokak/meydan hareketlerine gösterilen ilgi, 2010-2015 döneminde dünyanın bir çok ülkesinde son 35 yılın doruğuna çıkan kitle grevi dalgalarına gösterilmedi. Bir çok ülkede yaşanan kitle grevi dalgaları düpedüz sansürlendi. Türkiye’de bu dönemki dünya çapında yükselen kitle grevi dalgalarının bilgisi, yalnızca Çin, Hindistan, Güney Afrika’daki grev hareketlerine ilişkin bir iki çeviri kitapla sınırlı kaldı. Oysa bu dönemde, Brezilya’dan Endonezya’ya, Mısır’dan Nijerya’ya kadar oldukça güçlü sınıf mücadeleleri deneyimleri yaşandı.

305 Downloads
144 Downloads
111 Downloads
136 Downloads

ŞİLİ’DE SINIF SAVAŞIMLARI ve EKİM İSYANI
(2015-2020)

Bugünkü Şili coğrafyasının son 400 yıllık tarihi, adeta namutanahi bir direnişler, mücadeleler, dünyanın bir çok ülkesinden daha sık görülen devrimci krizler ve isyanlar tarihidir. Şili, Marx’ın “tarih sınıf mücadeleleri tarihidir” sözünün canlı bir anıtı gibidir. Sömürgecilere, büyük toprak sahiplerine, kaynaşmış kent-kır kapitalist oligarşisine, emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, şovenizme, ataerkilliğe, çitlemelere, doğa yıkımına, toprak gasplarına, neoliberal kapitalizme, karşı biri bitmeden diğeri başlayan savaşım ve isyanlar tarihi.

217 Downloads
364 Downloads
173 Downloads
145 Downloads

PROLETARYA SOSYALİZMİ VE EZİLENCİ TOPLUMCULUK
ALP ALTINÖRS’ÜN “İMKANSIZ SERMAYE” KİTABI ÜZERİNE ELEŞTİRİ VE TARTIŞMALAR

Kapitalizm karşı komünizm eksenindeki bilimsel- eleştirel çalışmaların günümüzün doğurduğu yeni sorun ve olanaklar içinden geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine bugün halen çok sınırlı bir kesim ihtiyaç hissediyor ve bu doğrultuda düşe kalka ilerlemeye çalışıyor olabilir. Pek çok geriye çekici etkenden, iç ve dış engelden, zorluk ve yetersizlikten bahsedilebilir. Hepsine karşın bu yönelim giderek gelişecek, yaygınlaşacak, zenginleşecek, yetersizliklerini aşacaktır. Çünkü kapitalist sistemin uzlaşmaz iç çelişkilerinin tarihsel gelişim süreci, komünist devrimci toplum ihtiyacını, giderek büyüyecek ve en en tutkulu sınıfsal-toplumsal ihtiyaç haline getirecektir.

314 Downloads

95 Downloads

70 Downloads

83 Downloads

AMERİKA’DA SINIF SAVAŞIMLARI ve GEORGE FLOYD İSYANI

“Zorunluluğun bilinci” olarak, giderek derinleşen ve şiddetlenen sınıf çelişkisi ve savaşımının tarihsel gelişme süreci ve doğrultusu olarak devrim: Sosyal devrimi mücadelenin ve yapıp edeceğiniz her şeyin merkezine koymak, ama soyut olarak değil tarihsel somut olarak koymak. Teoriden, örgütlenme ve faaliyet tarzına, gündelik düşünce, yetenek, mücadele ve ilişkileri tutkulu bir enerji ve gereklilikle esinleyecek ve şekillendirecek olan en temel kriterlerden biri budur. Bu işçiler içinde çetin, sabırlı, soluklu, istikrarlı, bazan tek tek işyerlerinde ve alanlarda ayları-yılları bulan sabırlı örgütlenme ve faaliyetlerle çelişmez. Tam tersine, sınıf faaliyetine sonuç alıcı biçimde odaklanmak da, bunun için gerekli sabır, soluk, enerji ve yaratıcı inisiyatif de, devrimci tutku olmadan ortaya konamaz.

154 Downloads

83 Downloads

46 Downloads

34 Downloads